در ادامه مطلب خواهید دید:

  • دور نمایی از تحصیل بعد از سطح یک
  • توضیحاتی در رابطه با مسیرهای پیش رو به صورت عینی و کاربردی و میدانی و نه صرفا کلی گویی
  • به ضمیمه:
  • معرفی آزمون های ورودی مؤسسات قم در حال حاضر
  • کلیت روند طلبگی
  • چگونگی انتخاب مسیر و راهکاری عالی برای شناخت علایق
  • و...