بسم الله الرحمن الرحیم

  • همان فقه و اصول را بخوانم یا متخصص در چیزی بشوم؟
  • چه تخصصی؟
  • پس فقه و اصول؟
  • پاسخ در ادامه مطلب...